Il cast di La ragazza che saltava nel tempo

Mitsutaka Itakura

Mitsutaka Itakura

Kousuke Tsuda (voce)
Ayami Kakiuchi

Ayami Kakiuchi

Yuri Hayakawa (voce)
Yuki Sekido

Yuki Sekido

Miyuki Konno (voce)
Utawaka Katsura

Utawaka Katsura

Makoto's father (voce)
Midori Ando

Midori Ando

Makoto's mother (voce)
Keiko Yamamoto

Keiko Yamamoto

Obasan (voce)
Shiori Yokohari

Shiori Yokohari

Moriko Uesugi (voce)
Sonoka Matsuoka

Sonoka Matsuoka

Sekimi Nowake (voce)
Takayuki Handa

Takayuki Handa

Kato (voce)
Maho Kurashima

Maho Kurashima

Female Newscaster A (voce)
Taeko Hase

Taeko Hase

(voce)
Keiko Aizawa

Keiko Aizawa

School Nurse / Answering Machine (voce)
Kiyomi Tanigawa

Kiyomi Tanigawa

Home Economics Teacher / Female Newscaster B (voce)
Hiroshi Kudo

Hiroshi Kudo

(voce)
Arashi Matsutani

Arashi Matsutani

Riverbed Boy A (voce)
Fumiya Togawa

Fumiya Togawa

Riverbed Boy B (voce)
Yumi Kawaguchi

Yumi Kawaguchi

Riverbed Boy C (voce)
Atsushi Sato

Atsushi Sato

(voce)
Yuji Tanaka

Yuji Tanaka

(voce)
Tsubasa Ueda

Tsubasa Ueda

Male Student (voce)
Shouya Sugiyama

Shouya Sugiyama

Suzuki (voce)
Teppei Takayama

Teppei Takayama

Tanaka (voce)
Fuijo Chiba

Fuijo Chiba

Yamada (voce)
Haruki Watanabe

Haruki Watanabe

(voce)
Nagisa Adaniya

Nagisa Adaniya

Female Student (voce)
Mami Tokuyama

Mami Tokuyama

Female Student (voce)
Sayaka Yoshida

Sayaka Yoshida

Female Student (voce)
Tadashi Nakamura

Tadashi Nakamura

Old Security Guard (voce)
Sachie Hara

Sachie Hara

Kazuko Yoshiyama (voce)
Cerca